Turpinām tradīciju gada beigās atskaitīties ne tikai par to, ko Nacionālajai apvienībai šajā gadā izdevies paveikt vai vismaz iesākt, bet arī par to, par ko esam cīnījušies, bet ko valdības vai Saeimas vairākums noraidījis. Apkopojumā nav iekļauts NA vadītajās pašvaldībās paveiktais, deputātu individuālas aktivitātes un tehniski priekšlikumi, kā arī NA vadīto ministriju rutīnas darbi.

NA rosinātas un paveiktas lietas

 

 Demogrāfija un tradicionālās vērtības

 

 • No šī gada 1. septembra brīvpusdienas tiek piešķirtas pirmo četru klašu skolēniem, pateicoties panāktajam alkohola akcīzes nodokļa palielinājumam no 2015. gada 1. augusta.
 • Nodrošināta valsts atbalsta programma pirmā mājokļa iegādei jaunajām ģimenēm
 • Bērnu tiesību aizsardzības likumā nostiprināta paplašinātā daudzbērnu ģimenes definīcija (nosakot, ka par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā turpina iegūt izglītību), nostiprināts Latvijas Goda ģimenes statuss, kā arī panākts papildus finansējums Sabiedrības integrācijas fondam šī projekta un projekta vadītāja vietas finansēšanai
 • Samazināta valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā personai, kura nekustamo īpašumu ieguvusi pirmā mājokļa programmas ietvaros
 • Līdz 175 eiro palielināts iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu
 • Panākta valsts programmas finansēšanas turpināšana 2,3 milj. apmērā pirmsskolas bērna uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai (vieta bērnudārzā vai aukles pakalpojumi) līdz šī mācību gada beigām – 31. maijam
 • Ar grozījumiem Izglītības likumā, bērnudārzu pieejamībai, noteikta vienota valsts izstrādāta metodika līdzfinansējuma apmēram pašvaldībām bērnam privātā bērnudārzā, ja nav brīvu vietu pašvaldības bērnudārzā, kā arī noteikts pienākums turpināt šo finansēšanu, ja bērns iesācis iet privātā bērnudārzā un vecāks atteicies no vietas pašvaldības bērnudārzā, kas vēlāk piedāvāta
 • Eiropas Parlamentā izdevās saglabāt agrāk 2013. gada beigās ar nelielu balsu pārsvaru pieņemto Parlamenta pozīciju, kas norāda, ka politikas izstrāde un īstenošana attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām un dzimumizglītību ir dalībvalstu kompetencē
 • Sabiedriskās domas veidošana publiskajā telpā, aktualizējot ģimenes vērtības un nepieciešamību pēc straujas rīcības demogrāfijas krīzes risināšanai

 

Pret imigrāciju, Krievijas hibrīdkaru u.c. valsts apdraudējumiem vērstas aktivitātes

 

 Aktīva darbība pret termiņuzturēšanās atļauju (TUA) tirgošanu

 • 1.lasījumā apstiprināts likumprojekts, kas, pastāvot valsts apdraudējumam, liedz uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem
 • Iesniegti priekšlikumi grozījumiem Imigrācijas likumā, kas pārtrauktu termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un liegtu atļauju pieprasīt krievu valodā, kā arī izmantot TUA iegūšanai ārpus ES izsniegtus aizdevumus
 • No Saeimas tribīnes un sabiedriskajā telpā vērsta uzmanība uz Vienotības pārstāvju iesniegtajiem bīstamajiem priekšlikumiem TUA piešķiršanas atvieglināšanai, veidojot negatīvu publisko viedokli par TUA tirgošanu

Aktīva darbība pret EK uzspiesto imigrāciju un noraidoša viedokļa aktualizācija politiskā līmenī Latvijas publiskajā telpā:

 • panākts, ka Latvija nepiekrīt EK uzspiestajam piespiedu patvēruma meklētāju/bēgļu kvotu mehānismam
 • Latvijas nacionālajā pozīcijā panākta atsauce uz vēsturiskajiem aspektiem, kas saistīti ar nepārvarētajām kolonizācijas sekām, līdz ar to aicinot noteikt Latvijai īpašu izņēmuma statusu
 • NA pārstāvji valdībā un Saeimas Eiropas lietu komisijā aktīvi pretojušies Latvijas pozitīvai pozīcijai pret patvēruma meklētāju uzņemšanu no citām ES dalībvalstīm.
 • veikta uz faktiem un statistiku balstīta analīze, skaidrojot, kāpēc bēgļu izvietošana Latvijā nav pieļaujama, un koalīcijai piedāvāta izvērsta programma imigrācijas krīzes risināšanai no Latvijas nacionālo interešu skatpunkta
 • aktīva sabiedriskās un politiskās domas veidošana pret masveida imigrācijas uzspiešanu Latvijai.
 • bēgļu pabalstu samazināšana līdz minimālajam ES pieļautajam
 • uzstāts uz Latvijas īpašā stāvokļa akcentēšanu, pārstāvot nacionālo pozīciju ES institūcijās
 • panākti būtiski uzlabojumi valdības izstrādātajā bēgļu un patvēruma meklētāju uzņemšanas plānā, novēršot Latvijas iedzīvotāju diskrimināciju attiecībā pret imigrantiem un ilgtermiņa pasākumus aizvietojot ar īstermiņa pasākumiem
 • Eiropas Parlamentā Izdevies noraidīt kreiso grupu priekšlikumu par vēl atvērtāku un liberālāku ES migrācijas politikas īstenošanu, ieskaitot drošo trešo valstu saraksta izveides kritiku, kritiku imigrantu izraidīšanai gadījumos, ja tiem netiek piešķirts bēgļa statuss, kā arī, piemēram, aicinājumus ES un dalībvalstīm pārtraukt sadarbību ar trešajām valstīm, kuras pastiprina savas robežkontroles un liedz migrantiem sasniegt drošas valstis Eiropā
 • Panākts, ka bēgļu/patvēruma meklētāju rīcības plāns ir vērsts uz personu sociālekonomisko iekļaušanu, aizstājot pilnīgu integrāciju
 • Aicinājums koalīcijai atbalstīt Latvijas pievienošanos Višegradas valstu nostājai migrācijas jautājumos
 • Noorganizēta protesta akcija pret “bēgļu” uzņemšanu, NA biedru aktīva dalība arī citu organizāciju rīkotajos protestos

Aktīva iesaistīšanās, veidojot izpratni par Krievijas hibrīdkara izpausmēm un pret to vērstu sabiedrisko un politisko domu – aicinājums ĀM kopīgi ar pārējām Baltijas valstīm parakstīt aicinājumu ES vērsties pret Krievijas propagandu un ieņemt stingrāku pozīciju attiecībās ar Krieviju, iestāšanās par NATO klātbūtnes Latvijā palielināšanu, atbalsta paušana Ukrainai un Maidana aktīvistiem, Krievijas agresijas nosodīšana EDSO Parlamentārajā asamblejā u.c.

Panācām aizliegumu airBaltic iegādāties krievu lidmašīnas.

Izstrādātas Mediju politikas pamatnostādnes un rīcības plāns to īstenošanai, iegūts (pagaidām nepietiekoša apmēra) budžeta finansējums darbībai pret Krievijas informatīvo karu.

 

Kultūra un identitāte

 

 • Atbalstīta Latvijas Nacionālo karavīru biedrības, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības, Latvijas Politiski represēto apvienības un Rīgas Politiski represēto biedrības darbība
 • Novērsta valsts finansēta krievu TV kanāla izveide
 • Nodrošināta valsts dotācija Okupācijas muzeja darbības nodrošināšanai
 • Piešķirts finansējums filmas “Dvēseļu putenis” filmēšanas pirmajam posmam
 • Pieņemti Eiropas Padomes secinājumi par kultūras un radošo industriju nozīmi Eiropas attīstībā, apzinātas iespējas stiprināt Eiropas audiovizuālo mediju telpu, sniegti priekšlikumi autortiesību modernizēšanai digitālajā laikmetā, kā arī sarīkotas vairākas starptautiskas konferences un īstenota līdz šim vērienīgākā Latvijas kultūras izcilības prezentācija pasaulē
 • Izdevies palielināt atalgojumu kultūras nozarē, to izlīdzinot tajās jomās, kurās konstatēts viszemākais vidējais atalgojums pret citām iestādēm ar līdzīgu funkciju un pret vidējo sabiedriskajā sektorā strādājošā darba samaksu 2013. gadā
 • Nodibināta un pasniegta pirmā Izcilības balva kultūrā par starptautiskiem sasniegumiem
 • Aptverot visas kultūras nozares, īstenots Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas atcerei veltīts tematiskais gads, piedāvājot dažādus jaundarbus, tematiskas izglītības programmas, sadarbības projektus, pētījumus un konferences
 • Turpināts sekmīgs darbs pie Eiropas struktūrfondu apguves un plānošanas. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīgas Doms, „Lielais dzintars” Liepājā – nozīmīgi kultūras infrastruktūras projekti, kas šogad tiks pabeigti, pateicoties līdzfinansējumam no 2007.–2013. gada plānošanas perioda ERAF līdzekļiem. Turpinās atjaunošanas darbi EEZ finanšu instrumenta līdzfinansētajos kultūras pieminekļos (Raiņa un Aspazijas muzeji, Rēzeknes, Ludzas sinagogas u.c.). Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju panākta arī vienošanās ar Eiropas Komisiju (EK) par EK atbalstu turpmākai Daugavas stadiona projekta attīstībai.
 • Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma pieaugums par 1,44 miljoniem eiro
 • Atbalsts latviešu diasporai – 2015. gada vasarā divu mēnešu prakses iespēja 16 latviešu jauniešiem no ASV un Kanādas, KM apņēmusies sniegt atbalstu latviešu diasporas mītnes zemēs notiekošajiem latviešu identitātes stiprināšanas pasākumiem (Dziesmu svētkiem, kultūras dienām u.c.)

 

Tautsaimniecība, vide un reģionālā attīstība

 

 • Nolikto atslēgu principa iestrādāšana Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, – tagad, iegādājoties mājokli kredītā, iespējams izvēlēties nolikto atslēgu principu vai atteikties no tā, attiecīgi mainoties pirmās iemaksas apmēram
 • Kredītiestādes ir uzsākušas slēgt vienošanās, ar kurām parādnieki tiek atbrīvoti no saistībām, kas uzņemtas agresīvas kreditēšanas laikā
 • Kā Eiropas Parlamenta ziņotājam R. Zīlem izdevies panākt kompromisu ar Eiropas Padomi par 4. dzelzceļa paketes tehnisko daļu, kas ļauj Latvijai izkļūt no bijušās padomju telpas transporta nozarē
 • ​Sadarbībā ar Latvijas prezidentūru un transporta komisāri Bulcu, R. Zīlem izdevies apturēt Vācijas ideju, kas pieprasīja tās teritorijā jebkuram ES valstu pārvadātājam, tajā skaitā Latvijas pārvadātājiem, maksāt auto vadītājiem Vācijas līmeņa minimālo algu
 • Par trešo aizdevuma paketi Grieķijai – panākta Latvijas pozīcijas stiprināšana, nosakot pienākumu Latvijai Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē uzlikt veto, ja izvirzās jautājums par Grieķijas parāda norakstīšanu un tai sekojošu Latvijas nodokļu maksātāju naudas zaudēšanu
 • Veikts Rīgas pilsētas finansiālais pārskats budžeta deficīta kontekstā
 • 2015. gada 10. jūnijā Neformālajā ES reģionālās attīstības ministru sanāksmē par teritoriālās un pilsētu attīstības jautājumiem Rīgā tika apstiprināta Latvijas prezidentūras izstrādātā deklarācija par ES Pilsētprogrammu
 • Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdē tika apstiprināts Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam, kurš paredz:
 • ES ERAF fondu finanšu investīcijas 53 milj. eiro apmērā Latgales reģiona un Alūksnes novada pašvaldībās;
 • nodokļu politikas izmaiņas – speciālās ekonomiskās zonas paplašināšana visā Latgales reģiona teritorijā.
 • Pilnveidota plānošanas reģionu darbība
 • Īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” par kopējo summu 1,19 milj. eiro
 • Tiek īstenota e-pārvaldes integrētā kampaņa „Valsts ir internetā”
 • Izveidots „Latvijas e-Indekss”, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni
 • Likvidēts Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves vēsturiskais piesārņojums
 • Īstenoti pasākumi plūdu risku apdraudējuma samazināšanai Ogres pilsētā
 • Izstrādāta jauna kārtība piesārņojošo darbību izraisīto smaku ierobežošanai
 • Izveidots vienots regulējums, kas aptver visu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru
 • Zaļā publiskā iepirkuma principa ieviešana valsts un pašvaldības iestādēs
 • Rasts risinājums atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai – no valsts budžeta kompensēs līdzekļus par valsts funkcijas nodrošināšanu
 • Izstrādāti labvēlīgi nosacījumi valsts budžeta dotāciju saņemšanai pašvaldībām ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai
 • Apstiprināti nosacījumi 59 miljoni eiro ES ERAF fondu finansējuma saņemšanai pašvaldībām uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos
 • 2015. gadā īstenoti 309 projekti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai par 38,9 milj. eiro

 

Tieslietas 

 

 • Lai bargāk vērstos pret pedofiliem, pieņemti grozījumi Krimināllikumā, kas palielina sodus, būtiski pagarina noilguma termiņus un nosaka obligātu un ilgāku probācijas uzraudzību personām, kas veikušas dzimumnoziegumus pret bērniem
 • Ar 2015.gada 1.jūliju ieviesta elektroniskās uzraudzības sistēma pirms termiņa atbrīvoto ieslodzīto kontrolei
 • Lai cīnītos pret Latvijas iedzīvotāju dalību Krievijas agresijā pret Ukrainu, kā arī teroristiskajās aktivitātēs, pieņemti grozījumi Krimināllikumā, kas paredz atbildību par prettiesisku iesaistīšanos ārvalstī notiekošā bruņotā konfliktā, tā finansēšanu un atbalstīšanu
 • Ar 2015.gada 1.jūliju notiek uzturlīdzekļu (t.s. „alimentu”) parādnieku datu publiskošana ar mērķi veicināt atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi no vecāku puses
 • Izveidota starpinstitucionāla darba grupa, lai risinātu problēmsituācijas ar Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs
 • No 2015.gada 1.jūlija ieviestas e-izsoles spriedumu izpildes procesos, bet no 2016.gada 1.janvāra maksātnespējas procesos, kas ir efektīvs līdzeklis cīņai pret negodprātīgiem izsoļu dalībniekiem un ļauj palielināt atgūto līdzekļu apjomu
 • Šogad maksātnespējas administratoru administratīvo sodīšanu no Valsts policijas pārņēmusi Maksātnespējas administrācija, kā rezultātā sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits pieaudzis 60 reizes(!), būtiski uzlabojot administratoru rīcības disciplīnu
 • Lai nodrošinātu tiesnešu specializāciju, lietu sadales nejaušību un samazinātu tiesvedības termiņus, turpināts darbs pie rajona tiesu juridiskas apvienošanas, šogad reorganizējot Siguldas, Rīgas pilsētas Centra rajona un Jūrmalas pilsētas tiesas
 • Maijā apstiprinātas tiesu komunikācijas vadlīnijas, tiesnešiem arvien biežāk skaidrojot pieņemtos lēmumus sabiedrībai
 • Izdevies izcīnīt būtisku atalgojuma pieaugumu cietumsargiem, kas ļaus 2016.gadā to atalgojumu palielināt vidēji par 130 eiro mēnesī, kā rezultātā cietumos būs iespēja noturēt un pieņemt kvalificētākus darbiniekus
 • 2015.gada decembrī darbu uzsāka pirmie deviņi Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi, kas ļaus preventīvi novērst iespējamos valsts valodas lietojuma pārkāpumus un atslogos Valsts valodas centra inspektoru darbu situācijās, kad personu administratīva sodīšana nav efektīvākais situācijas risināšanas ceļš
 • Ieviesta tiesu specializācija lietās par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un lietās par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai vai aizturēšanu ārvalstī
 • Plašāk par tieslietu ministra Dzintara Rasnača 2015. gadā paveikto ŠEIT

 

Pasākumi un konferences, sabiedriskais darbs

 

 • Sekmīgi īstenota valsts prezidenta vēlēšanu kampaņa Egila Levita kandidatūras atbalstam, diskusiju rīkošana un plašas sabiedrības iesaiste viedokļu apmaiņā par prezidenta amata kandidātam nepieciešamajām kvalitātēm un valsts prezidenta institūtu I. Latkovska vadībā, E. Levita atpazīstamības uzlabošana
 • 18. novembra Lāpu gājiens pulcēja līdz šim lielāko dalībnieku skaitu – ap 15 000 cilvēku
 • 15. maija Vienības autobrauciens ar Latvijas karogiem par godu vienam no Latvijas valsts dibinātājiem un pirmajam valdības vadītājam Kārlim Ulmanim, kā arī svinīgs pasākums Ulmaņlaiku paaudzei Lielajā Ģildē
 • 16. marta karogu aleja pie Brīvības pieminekļa, godinot latviešu leģionārus
 • Barikāžu laika atceres pasākums bērnunamā
 • Dažādi pasākumi Lāčplēša dienas un latviešu strēlnieku veikuma atzīmēšanai
 • Izdots skaidrojošs buklets par latviešu leģionāriem latviešu un angļu valodās
 • Turpināta NA iedibinātā tradīcija 17. martā godināt Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājus
 • Noorganizēta konference „Ekonomiski un sociāli pamatota alkohola pieejamības ierobežošanas politika veselīgai sabiedrībai”
 • 23. augusta svecīšu ugunsceļš pie Brīvības pieminekļa un velobrauciens Sigulda – Rīga, svinot Baltijas ceļa gadadienu
 • Novembrī noorganizēta Baltijas mēroga konference „Kāpēc jāaprēķina PSRS okupācijas radītie zaudējumi”
 • NA Jauniešu organizācijas rīkota protesta akcija pret imigrāciju
 • Aktīva iesaistīšanās Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresa 25. gadadienai veltītās svinīgās sanāksmes rīkošanā
 • Noorganizēta konference “Atbildība un politiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi migrācijas krīzei Eiropā”
 • Sadarbības turpināšana ar radniecīgām organizācijām Baltijā, NA jauniešu organizācijas sadarbības veidošana un turpināšana, informācijas apmaiņa ar nacionāli noskaņotu jauniešu organizācijām no Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Ukrainas, Horvātijas u.c.
 • KM turpināja sadarbību ar diasporu, gan organizējot ikgadējo diasporas konferenci, gan sniedzot atbalstu dažādiem kultūras pasākumiem ārvalstīs un nometnēm Latvijā ar mērķi stiprināt ārvalstīs dzīvojošo tautiešu piederību Latvijai
 • No deputātu algas pielikuma ziedojumiem atbalstīti vērtīgi labdarības projekti un nozīmīgas sabiedriskas iniciatīvas, piemēram, ievainota ukraiņu karavīra operēšana un rehabilitācija Latvijā, ģenerāļa Pētera Radziņa rakstu krājuma izdošana, Melānijas Vanagas muzeja virtuālās ekspozīcijas angļu valodas versijas izveide, krīzes grūtniecības centra atbalsts, divu ugunsgrēkā cietušu ģimeņu finansiāla atbalstīšana u.c.
 • NA iesaistījusies virknē citu organizāciju rīkotu pasākumu un akciju, tai skaitā publiskās akcijas Ukrainas atbalstam, Okupācijas muzeja atbalsts, protesti pret imigrāciju u.c.
 • Regulāras lekcijas par politiskiem, vēsturiskiem, ideoloģiskiem, filozofiskiem, stratēģiskiem un taktiskiem u.c. jautājumiem, dziesmu vakari, pārgājieni, sportiskas aktivitātes
 • Latviešu tradicionālo Saulgriežu un Lieldienu svinību rīkošana
 • Dalība nacionāla mēroga piemiņas pasākumos un draudzīgo nacionālo organizāciju rīkotajos pasākumos (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, Daugavas vanagi, politiski represētie u.c.), kā arī Lietuvas un Igaunijas sadarbības organizāciju nacionāli nozīmīgu dienu pasākumos

Valstisks atbalsts dažādiem sabiedriski nozīmīgiem projektiem

 

 • Piešķirts finansējums Lestenes baznīcas atjaunošanas turpināšanai
 • Piešķirts finansējums Vislatvijas Dziesminieku saieta organizēšanai 2016. gadā
 • Piešķirta dotācija suitu kultūrtelpas nodrošināšanai 2016. gadā
 • Piešķirts finansējums lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu nometnes organizēšanai 2016. gadā
 • Piešķirts finansējums biedrībai FORTI PATRIA aktīvā dienesta militārpersonu un jaunsargu atbalstam un misijās kritušo ģimenēm, kā arī riteņbraukšanas komandai
 • Piešķirts finansējums biedrībai “Cerību spārni” Sociālo pakalpojumu centra izveidei un cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā veicinošu projektu īstenošanai
 • Piešķirts finansējums Latvijas Autisma apvienībai pasākumu cikla izveidei fiziskās un emocionālās vardarbības novēršanai un prevencijai skolās
 • Piešķirts finansējums folkroka un seno amatu festivāla “Zobens un lemess” organizēšanai 2016. gadā
 • Piešķirts finansējums V.Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta klubam infrastruktūras nodrošināšanai un kluba sportista dalībai Olimpiskajās spēlēs
 • Atbalstīta izglītojošas grāmatas skolu jaunatnei par latviešu strēlniekiem Latvijas brīvības cīņās izdošana
 • Piešķirts finansējums Tukuma šaušanas sporta skolas darbības nodrošināšanai
 • Piešķirts finansējums biedrībai “Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā” pasākuma “Ukrainas dienas Latgalē” organizēšanai
 • Piešķirts finansējums latviešu valodas ābeces mobilās aplikācijas izstrādei pirmsskolas vecuma bērniem
 • Piešķirts finansējums Draudzīgā aicinājums fondam projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai
 • Piešķirts finansējums Neretas parka gājēju celiņu uz skolu labiekārtošanai
 • Piešķirts finansējums Viesītes novada Brīvības baznīcas jumta seguma renovācijai
 • Piešķirts finansējums Aknīstes vidusskolas sporta laukuma iekārtošanai
 • Piešķirts finansējums Kalnciema pagasta muzejistabas izveidei
 • Piešķirts finansējums Kurzemes cietokšņa muzejā esošās ekspozīcijas atjaunošanai un jaunas ekspozīcijas izveidei
 • Piešķirts finansējums bērnu kultūras un sporta pasākumu un nometņu izveidošanas projektam Zebrenē
 • Piešķirts finansējums Svitenes tautas nama skatuves rekonstrukcijai
 • Piešķirts finansējums bērnu rotaļu un sporta laukuma izbūvei Bauskas vecpilsētā
 • Piešķirts finansējums Iecavas vidusskolas muzeja telpas iekārtošanai
 • Piešķirts finansējums latviešu kulinārā mantojuma popularizēšanas projekta realizēšanai
 • Finansiāli atbalstīta Ausekļu dzirnavu latviskā kultūrmantojuma ekspozīcijas izveide Bārbeles pagastā
 • Piešķirts finansējums Vecumnieku luterāņu baznīcas torņa renovācijai
 • Piešķirts finansējums inventāra iegādei brīvdabas kultūras pasākumu norises nodrošināšanai Atašienes pagastā
 • Piešķirts finansējums biedrībai “Tautskola 99 Baltie zirgi” brīvdabas klases izveidei Drustu pagastā
 • Piešķirts finansējums Zaubes luterāņu baznīcas torņa rekonstrukcijai
 • Piešķirts finansējums “Daugavas Vanagi Latvijā” Limbažu nodaļai PSRS okupācijas laika pieminekļa demontāžai un teritorijas labiekārtošanai
 • Piešķirts finansējums Biķeru evaņģēliski luteriskai draudzei jubilejas izdevuma “Biķeru baznīcai 250” izdošanai
 • Piešķirts finansējums karoga mastu izgatavošanai un uzstādīšanai (3 masti) pie Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas
 • Piešķirts finansējums projekta “Mujānu viduslaiku cietokšņa Baltais tornis – visspilgtāk saglabājies viduslaiku aizsargbūvju fragments Ziemeļvidzemē” realizēšanai
 • Piešķirts finansējums “Zaļās klases” izveidei Ēveles pamatskolā
 • Piešķirts finansējums Ķeipenes brīvdabas estrādes izveidei
 • Piešķirts finansējums Ogresgala PII “Ābelīte” pielāgošanai Montesori apmācības programmai
 • Piešķirts finansējums biedrībai “Sporta klubs “Alūksne”” Bērnu un jaunatnes sporta skolas interešu izglītības programmai inventāra iegādei
 • Piešķirts finansējums Alūksnes Kultūras centra deju kopas “Olysta” arheoloģisko tērpu izveidei
 • Piešķirts finansējums karoga masta uzstādīšanai Smiltenes brīvdabas estrādē
 • Piešķirts finansējums A. Kumsāra piemiņas vietas izveidei Madonā
 • Piešķirts finansējums projekta “Dzīvā vēsture” realizācijai Jūrmalā
 • Piešķirts finansējums Cēsu apriņķī PSRS okupācijas laikā cietušo un bojāgājušo ekspozīcijas-piemiņas vietas izveidei Cēsīs
 • Piešķirts finansējums aprīkojuma un formastērpu iegādei Saulkrastu jaunsargiem, dalībai valsts mēroga patriotiskos pasākumos
 • Piešķirts finansējums izglītojošai ekskursijai skolēniem Mores kauju vietās
 • Piešķirts finansējums Latvijas Nacionālo partizānu piemiņas vietas tālākai izveidei Sērmūkšos
 • Piešķirts finansējums jaunu mūzikas instrumentu iegādei Priekules Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestrim
 • Piešķirts finansējums Talsu novada jauno kultūrvēstures pētnieku vasaras skolas “LATVIJA Talsu pakalnos” organizēšanai
 • Piešķirts finansējums Ēvalda Valtera piemiņas auditorijas ierīkošanai
 • Piešķirts finansējums Latgales Rēzeknes katoļu vidusskolai fizikas kabineta aprīkojuma iegādei
 • Piešķirts finansējums Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta rekonstrukcijai
 • Piešķirts finansējums Viļānu novada pašvaldībai Latgales tradicionālā kultūrmantojuma projektu realizācijai

Iesāktas iniciatīvas, kuru īstenošana tiks turpināta

 

Tieslietas

 

 • Saeimā iesniegts piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanas risinājums, kas ļaus dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zem daudzdzīvokļu mājas esošo, citai personai piederošo zemi un beidzot izbeigt piespiedu nomas attiecības
 • Izstrādāta jauna kārtība, kas atvieglo uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bez tiesas un tiesu izpildītāja starpniecības, turklāt saīsinot minimālo uzturlīdzekļu izmaksas sākuma laiku no aptuveni 9 mēnešiem līdz 3 mēnešiem. Tāpat piedāvāts maksāt uzturlīdzekļus arī jauniešiem līdz 19 gadu vecumam, ja jaunietis turpina iegūt vidējo izglītību
 • Lai atjaunotu sabiedrības uzticību godīgām sporta sacensībām, Saeimā 2.lasījumā pieņemti grozījumi Krimināllikumā un Sporta likumā, kas paredz kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta organizāciju rīkotu sporta sacensību rezultātiem un gaitu
 • Turpinās tiesu sistēmas reforma, pakāpeniski apvienojot vienas apgabaltiesas darbības teritorijā esošās rajonu (pilsētu) tiesu teritorijas
 • Pēc no Satversmes tiesas sprieduma izrietošajām korekcijām, turpinās darbs pie maksātnespējas procesa administratoru profesijas reformas, tostarp nosakot tiem valsts amatpersonas statusu un no tā izrietošus ierobežojumus un darbības uzraudzību
 • Turpinās darbs pie administratīvā sloga mazināšanas valsts pārvaldē un Tieslietu ministrijas padotības iestādēs (administratīvā līguma piemērošana, darbs pie pakalpojumu uzlabošanas un elektronizācijas, konsultāciju sniegšanas kvalitātes uzlabošanas)
 • Arvien reālākas aprises iegūst pirmā jaunā cietuma būvniecība Liepājā. Tā projekts būs gatavs 2016.gada pavasarī un varēs izsludināt iepirkumu konkursu tā būvniecībai. Pēc jaunā Liepājas cietuma atvēršanas 2018.-2019.gadā būs iespējams slēgt 4 vecos cietumus, būtiski mazinot cietumu radītos riskus sabiedrības drošībai un uzlabojot ieslodzīto veiksmīgas resocializācijas izredzes
 • Tiek veidota darba grupa ANO judikatūras pētīšanai reparāciju pieprasīšanas jautājumos saistībā ar plānoto PSRS okupācijas laikā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas prasību
 • Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā panākta dalībvalstu konceptuāla vienošanās par:
 1. Eiropas Prokurora biroja izveides pamatprincipiem un struktūru, lai efektīvāk cīnītos ar noziegumiem, kas skar ES finanšu intereses;
 2. jaunu personu datu aizsardzības regulējumu ES (vienas pieturas aģentūras princips, “tiesības tikt aizmirstam” u.c. principi);
 3. dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu Eiropā, nodrošinot iespēju pilsoņiem izmantot civilstāvokļa dokumentus visās dalībvalstīs bez papildus formalitātēm un izmaksām

Kultūra un identitāte

 

 • Atsaukšanās kristīgo konfesiju aicinājumam un darba uzsākšana brūkošo dievnamu atjaunošanaiVidēja termiņa budžetā panākts 1 miljons eiro no 2018. gada sakrālā mantojuma (dievnamu, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi) aizsardzībai. Uzsākts darbs pie Sakrālā mantojuma likuma – mērķis ir turpmākajos gados šo finansējumu pakāpeniski palielināt. 2016. gada budžetā NA frakcija panāca 46 500 eiro piešķiršanu dažādu baznīcu renovācijai. KM plāno finansējumu vairāku nozīmīgu baznīcu renovācijai arī no ES līdzekļiem programmā “Dabas un kultūras mantojums”
 • Notiek intensīva gatavošanās Latvijas valsts simtgades svinībām no 2017. līdz 2021.gadam. Svinību sagatavošana un koordinēšana uzticēta Kultūras ministrijai. Patlaban aktīvi darbojas Latvijas valsts simtgades organizatoriskā struktūra (rīcības komiteja, radošā padome, jauniešu rīcības komiteja un KM Latvijas simtgades birojs), kurā iesaistīti dažādu jomu eksperti un sabiedrības grupas. Notikušas daudzas diskusijas dažādās mērķauditorijās visā Latvijā par simtgades svinību ietvaru. Turpinās intensīvs darbs pie simtgades programmas izstrādes
 • Sniegts politiskais atbalsts Okupācijas muzejam, lai pabeigtu muzeja ēkas rekonstrukciju un Nākotnes nama būvniecību Rīgas domes pretestības apstākļos, virzot nepieciešamos likuma grozījumus un skaidrojot jautājumu publiskajā telpā
 • Ministru kabinetā patlaban tiek saskaņots Radošās personas statusa likumprojekts, kas ietver radošo personu un radošo organizāciju statusu un ar to saistītās tiesības un pienākumus
 • Saeimā izskatīšanai iesniegts Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojekts, kas paredz izveidot nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvo sarakstu un neatliekamās saglabāšanas sarakstu, lai veicinātu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
 • Parakstīts nodomu protokols par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izveidi
 • Uzsākts darbs pie 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu apguves šādās aktivitātēs (plānotais apjoms kultūrai 151 milj. eiro, kas ir trīsreiz vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā):
 • Rīgas pilsētas revitalizācija, attīstot kultūras infrastruktūras projektus.
 • Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana, veidojot jaunus pakalpojumus.
 • Profesionālās izglītības kompetenču centru izveide.
 • Kultūras mantojuma digitalizācija.
 • Radošo industriju inkubatora izveide

Tautsaimniecība, vide un reģionālā attīstība 

 

 • Deputāta E. Cilinska vadībā uzsākts darbs pie sociālās uzņēmējdarbības normatīvā regulējuma izstrādes
 • 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES ERAF fondu finansējuma ietvaros reģionālās attīstības veicināšanai tiks īstenoti atbalsta pasākumi 295,5 miljonu eiro apmērā:

– Investīcijas plānots novirzīt uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstot degradēto teritoriju revitalizāciju un publiskās infrastruktūras attīstīšanu;

– Sakārtotās degradētās teritorijas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izveidošanai tajās vai esošo uzņēmumu paplašināšanai, tādējādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās

 • Uzsākta pakāpeniska Valsts un pašvaldību vienoto klientu centru izveide 89 novadu nozīmes un 21 reģionālās nozīmes centros, un līdz 2020. gadam arī 9 nacionālās nozīmes attīstības centros
 • Kā Transporta un tūrisma komitejas koordinatoram R. Zīlem ir izdevies veiksmīgi virzīt Eiropas Parlamenta pozīciju, ka dzelzceļa projektam “Rail Baltica” jābūt vienai no ES transporta nozares prioritātēm, kas šogad ļāva iegūt ievērojamu ES atbalstu – 81,83% pirmā posma finansējumam
 • 1. lasījumā pieņemti grozījumi likumā “Par pašvaldībām”, kas paredzētu obligātu pašvaldības revīzijas komisijas dibināšanu Rīgā

Demogrāfija un bērnu aizsardzība

 • Imanta Parādnieka vadībā kopā ar ekspertiem izstrādāts piedāvājums nevienlīdzības un nabadzības mazināšanai, pie kura ieviešanas strādāts gan aizvadītajā gadā, gan tas tiks darīts turpmāk
 • Identificētas problēmas ārpusģimenes aprūpē, nosprausts mērķis – panākt, ka Latvijas bērni, kas palikuši bez vecāku aprūpes, paliek Latvijā, kur tiem tiek nodrošināta iespēja augt ģimenē vai tai pietuvinātā vidē
 • Kopā ar Tieslietu ministriju uzsākts darbs pie ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu tiesību aizsardzības

Pret imigrāciju, Krievijas hibrīdkaru u.c. valsts apdraudējumiem vērstas aktivitātes

 

 • Uzsākts darbs pie dokumentālās filmas pret imigrāciju veidošanu
 • Darbs pie sabiedriskā līguma projekta starp bēgli un valsti, kas paredzētu bēgļa pienākumus un iespējas bēgļa statusu anulēt un bēgli izraidīt tā pārkāpšanas gadījumā
 • 3. lasījumā Saeimā pieņemti grozījumi Patvēruma likumā, kas nosaka, ka turpmāk lēmumus par uzņemamo personu, kuras nav pieprasījušas patvērumu Latvijā un tiek pārvietotas no kādas ES dalībvalsts vai no trešajām valstīm, skaitu turpmāks lems Saeima
 • Turpinās darbs pie termiņuzturēšanās atļauju tirgošanas ierobežošanas un centieni nepieļaut to piešķiršanas atvieglošanu
 • Kultūras ministres vadībā darbojas starpinstitūciju darba grupa, kuras uzdevums ir saskaņot valsts institūciju rīcību ar informācijas vides drošību saistītos jautājumos. Viens no valdībā akceptētajiem pasākumiem – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa spējas stiprināšana, t.sk. tehnoloģiskais nodrošinājums

Dažas no valdības vai Saeimas noraidītajām NA iniciatīvām

 

 • Grozījumi Satversmē, kas paredz atklātas valsts prezidenta vēlēšanas
 • Vērienīgāki ierobežojumi termiņuzturēšanās atļauju tirdzniecībai
 • Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju neuzņemt patvēruma meklētājus
 • Priekšlikums saglabāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, kura aizgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem vai 3 bērni, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 8 gadiem, vai 5 bērni vecumā līdz 18 gadiem
 • Brīvpusdienas 5.-9. klašu skolēniem
 • Deputātu algu “iesaldēšana” jeb saglabāšana līdzšinējā līmenī
 • Priekšlikumi t.s. ebreju īpašumu restitūcijas jautājumos, kas īpašuma restitūcijas gadījumā paredzētu tālākas atsavināšanas aizliegumu, kā arī citu Latvijas ebreju organizāciju, kas neatrodas A. Suharenko pakļautībā, interešu vērā ņemšanu