Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, lai īstenotu statūtos noteiktos mērķus un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida fizisko personu datus.

 

Atkarībā no datu apstrādes mērķa un veida, var notikt personas datu apstrāde Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) izpratnē.

 

Personas datu apstrāde var attiekties gan uz bijušajiem, gan esošajiem Nacionālās apvienības biedriem, biedru kandidātiem, Jaunatnes organizācijas biedriem,  atbalstītājiem, darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Nacionālo apvienību t.sk. izmanto interneta mājas lapu.

 

Ar šo Privātuma politiku Nacionālā apvienība vēlas uzsvērt ka personas datu drošība  ir Nacionālās apvienības viena no prioritātēm un personas datu aizsardzība tiks nodrošināta visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Nacionālo apvienību.

 

Nacionālā apvienība ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti no Jums, t. sk., aizpildot un iesniedzot iesniegumus, aptaujas anketas, iesniedzot informāciju Nacionālās apvienības interneta mājas lapā, iesūtot pieteikumus uz izsludinātajām vakancēm, slēdzot visa veida līgumus, kā arī veicot maksājumus vai ziedojumus.

 

Pārzinis ir Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Adrese: Torņa iela 4 – 1B, Rīga, LV – 1050, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tālr. 27755997.

 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: [email protected]

 

DATU APSTRĀDES UN PERSONU DATU KATEGORIJAS

 

Nacionālā apvienība var apstrādāt  Jūsu personas datus papīra vai elektroniskā formātā, t.sk., veicot filmēšanu vai fotografēšanu. Personas datu apstrādi  var veikt Nacionālās apvienības darbinieks vai Nacionālās apvienības pilnvarotais biedrs. Nacionālā apvienība, apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

 

DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

 

Nacionālā apvienība:

 

 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un Jums pārredzamā veidā;
 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus.

 

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

 

Nacionālā apvienība apstrādā personas datus, t.sk., īpašu kategoriju personas datus.

 

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, izglītība, fotogrāfija, tautība, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju) un īpašu kategoriju datus t.sk., politisko piederību (arī vēsturisko), kurus Nacionālā apvienība apstrādā, lai īstenotu statūtos noteiktos mērķus un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

 

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Nacionālā apvienība varētu īstenot statūtos noteiktos mērķus un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, kuri ir noteikti, piemēram, Politisko partiju likumā, Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Saeimas vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumos Nr. 1055 ’’Kārtība, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) un ziņojumus par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu’’. Kā arī, lai nodrošinātu Nacionālās apvienības biedru reģistra vešanu un savu biedru uzskaiti, iesniegtu Centrālajā vēlēšanu komisijā kandidātu sarakstus, biedru maksājumu un personu ziedojumu administrēšanai un ziņojuma iesniegšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kā arī personālvadības, grāmatvedības u.c. lietvedības dokumentu aprites pārvaldīšanai.

 

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, Nacionālā apvienība saglabā Jūsu personas datus arhīvā, kā arī var saglabāt datus vēsturiskiem mērķiem vai tos izmantot pētniecības vai statistiskiem mērķiem.

 

Nacionālā apvienība apstrādā Jūsu personas datus tikai, tad, kad pastāv tiesiskais pamats to darīt.

 

TIESISKAIS PAMATS PERSONAS DATU APSTRĀDEI

 

Galvenie tiesiskie pamati Nacionālajai apvienībai Jūsu personas datu apstrādei ir:

 

 • lai izpildītu uz Nacionālo apvienību attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta (1.) daļas c) apakšpunkts.

 

Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:

 

 • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta (1.) daļas e) apakšpunkts;
 • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta (1.) daļas b) apakšpunkts;
 • Jūs esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Regulas 6. panta (1.) daļas a) apakšpunkts;

 

Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, rakstiski vēršoties Nacionālajā apvienībā vai tās nodaļā, kurā iepriekš būsiet sniedzis savu piekrišanu.

 

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

 

Lai efektīvi īstenot statūtos noteiktos mērķus un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, Nacionālā apvienība apmainīsies ar informāciju starp savām nodaļām, grupām un Jaunatnes organizāciju.

 

Nacionālā apvienība var nodot Jūsu personas datus citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs normatīvie akti. Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Nacionālās apvienības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Nacionālās apvienības darbības nodrošināšanai.

 

Piemēram, Nacionālā apvienība var nodot Jūsu personas datus:

 

 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;
 • Centrālajai vēlēšanu komisijai;
 • Valsts ieņēmumu dienestam.

 

Nacionālā apvienība apmainīsies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, tam, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī, kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti normatīvajos aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar trešajām personām.

 

PERSONAS DATU GLABĀŠANA UN NODOŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM

 

Nacionālā apvienība glabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai sasniegtu mērķus un izpildītu savus pienākumus un tik ilgi, cik to glabāšanu nosaka normatīvie akti. Laika periods, cik ilgi tiek saglabāti Jūsu personas dati ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti.

 

Jūsu personas dati tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā,  dati netiks nodoti ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas.

 

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 

Tiesības tikt informētam par to, kāpēc Nacionālā apvienība apstrādāja un izmantoja Jūsu personas datus.

 

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus Nacionālā apvienība par Jums apstrādā. Šī informācija tiek izsniegta bez maksas. Atbildi sniedzam viena mēneša laikā, ja vien nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

 

Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Ja Nacionālā apvienība nolems nelabot datus, tad tiks sniegts argumentēts skaidrojums, kāpēc dati netiks laboti.

 

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi.  Ja vēlaties dzēst savus datus, lūdzu sazinieties ar [email protected], tālr. 27755997. Nacionālā apvienība ne vienmēr varēs izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja normatīvie akti paredzēs pienākumu saglabāt informāciju. Ja Nacionālā apvienība nolems nedzēst datus, tad tiks sniegts argumentēts skaidrojums, kāpēc dati netiks dzēsti.

 

Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza.

 

Tiesības uz datu pārnesamību. Ja Nacionālā apvienība apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz Nacionālo apvienību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.

 

 PASĀKUMU FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA

 

Lai informētu sabiedrību par Nacionālās apvienības aktivitātēm un pasākumiem, tie var tikt fotografēti un filmēti. Uzņemtos video un foto attēlus Nacionālā apvienība var izvietoto informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, kā arī sociālo tīklu profilos (Facebook, Twiter, Instragram).

 

Nacionālā apvienība informāciju par pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu izvieto drukātā vai elektroniskā veidā- preses relīzēs, paziņojumos, vai afišās par plānoto pasākumu.

 

Filmēšanu un fotografēšanu var veikt arī publiskās vietās, īpaši par to nebrīdinot, ja tas nepieciešams kādas aktivitātes vai notikuma atspoguļošanai.

 

Nacionālās apvienības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var uzrunāt Jūs un lūgt Jūsu piekrišanu filmēšanai vai fotografēšanai (piemēram, lai sniegtu viedokli par kādu jautājumu vai, lai nofotografētu Jūs kā kāda pasākuma dalībnieku). Ja šajā situācijā piekrītat  fotografēšanai vai filmēšanai, Nacionālā apvienība uzskatīs, ka Jūs esiet sniedzis piekrišanu sava attēla vai filmēšanas materiāla publiskošanai, atsevišķos gadījumos var lūgt Jūsu piekrišanu noformēt rakstiski.

 

Fotogrāfijas un video no pasākumiem un no publiskām vietām Nacionālā apvienība var nodot arī trešajām personām (piemēram, masu informācijas līdzekļiem), lai informētu sabiedrību par notiekošajām aktivitātēm.

 

IESŪTĪTO FOTOGRĀFIJU APSTRĀDE

 

Nacionālā apvienība savos informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā un sociālo tīklu profilos var publiskot fotogrāfijas, kuras iesūtījušas pašas personas. Attēlu iesūtīšanu Nacionālā apvienība uzskatīs kā piekrišanu Jūsu attēlu apstrādei.

 

SĪKFAILU IZMANTOŠANA

 

Sīkfaili (Cookies) ir pasīvi faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā vai citā IT aprīkojumā. Tie palīdz Nacionālajai apvienībai atpazīt jūsu datoru un iegūt informāciju par tīmekļa vietņu lapām, kas apmeklētas no jūsu datora, kā arī par izmantotajām funkcijām. Sīkfailos nav ietverta informācija, piemēram, par jūsu identitāti vai dzīvesvietu. Sīkfaili nevar izplatīt vīrusus vai citas kaitīgas programmas.

 

Sīkfailus Nacionālā apvienība var izmantot, lai analizētu, kā tiek izmantota tīmekļa vietne, lai saskaitītu apmeklētājus vai atrastu veidus, kā uzlabot tīmekļa vietni. Mēs nesasaistām tīmekļa vietnes izmantošanas statistikas datus ar konkrētiem cilvēkiem. Šos sīkfailus sauc par analīzes sīkfailiem.

 

Apmeklējot Nacionālās apvienības interneta mājas lapu, Jūs piekrītat, ka Nacionālā apvienība uzkrās un izmantos sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS IESPĒJAMIE PĀRKĀPUMI

 

Ja Jums ir pamatotas aizdomas par iespējamu personas datu apstrādes pārkāpumu, lūdzu sazinieties ar Nacionālo apvienību vai tās personas datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamo pārkāpumu.

 

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt priekšlikumus par Nacionālās apvienības personas datu apstrādi, Jūs variet rakstīt Nacionālajai apvienībai vai tās nodaļai vai personas datu aizsardzības speciālistam. Ja Jūs saņemtā atbilde neapmierinās, Jums ir tiesības vērsties  Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011,Tālrunis: 67 22 31 31, e-pasts: [email protected]

 

CITI NOTEIKUMI

 

Nacionālajai apvienībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma atrunā, padarot pieejamu Jums aktuālo versiju interneta tīmekļa vietnē www.nacionalaapvieniba.lv